MEVZUAT

 

Ek-11.1: YTÜ Senatosu’nun 15.03.2012 gün ve 03 sayılı toplantısının 11 sıra sayılı karar eki.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

   Amaç

   MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından işletilen yurtlarda idare, işletme, barındırma usul ve esaslarını düzenlemek suretiyle Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerini kolaylaştırmak, sosyal ve kültürel gelişimlerine yardımcı olmaktır.

 

   Kapsam

   MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarında barınan öğrencileri kapsar.

 

Dayanak

   MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

   MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen;

a) Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesini,

b) Yönetim Kurulu: Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı bütün öğrenci yurtlarının idaresinden sorumlu ‘Yurtlar Yönetim Kurulu’nu,

c) Daire Başkanlığı : Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nı, 

ç) Yurt: Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı bütün öğrenci yurtlarını,

d) Öğrenci: Yıldız Teknik Üniversitesine kayıtlı ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini,

e) Artık Yıl Öğrencisi: Yıldız Teknik Üniversitesi yurtlarında barınıp, öğrenimini normal süresinde bitiremeyenleri,

f) Misafir: Bu maddenin ( d ) bendinde tanımlananların dışında geçici olarak yurtlarda barınanları,

g) Yurt Ücreti: Yurtlarda barınma ve diğer hizmetler karşılığında alınan ücreti,

ğ) Depozito: Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerini veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak tutulan parayı

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim Organları ve Görevleri

   Yönetim organları

   MADDE 5- (1) Öğrenci Yurtları Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak yönetilir ve denetlenir. Yurtların yönetim teşkilatı Rektörlükçe saptanır. Yönetim organları şunlardır:

a) Yurt Müdürü,    

b) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,

c) Yurtlar Yönetim Kurulu.

  

Yurt Müdürü ve görevleri

MADDE 6-(1) Yurt Müdürü, Rektör tarafından atanır. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak çalışır ve denetlenir.

(2) Daire Başkanına karşı yurdun genel yönetiminden ve işletilmesinden sorumlu olan Yurt Müdürünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Görevli olduğu öğrenci yurdunu kanun, tüzük, yönerge, genelge ve kararlara uygun olarak yönetmek,

b)Öğrenci yurtlarının düzenli ve temiz bir şekilde işletilmesi ve bu Yönergede belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak, Yurtlar Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak ve gerektiğinde önerilerini Daire Başkanına bildirmek,

   c) Yurtta kayıtlı olmayanların barındırılmaması için gerekli önlemleri almak,

   ç) Yatak odaları dahil olmak üzere, yurdun her yerini personel ile birlikte denetlemek,

   d) Her türlü demirbaş ve malzemenin kullanılmasını, saklanmasını, korunmasını sağlamak ve gerekli önlemleri almak, bakım-onarım, demirbaş ve diğer ihtiyaçları bildirmek,

   e) Kendisine bağlı çalışanların görev dağılımlarını yapmak ve denetlemek,

   f) Yurdun işleyişine ilişkin talimatname hazırlamak ve Yurt Yönetim Kurulunun onayını alarak duyurmak,

   g) Yurt hakkında istenecek bilgi ve belgelerin doğru ve zamanında gönderilmesini sağlamak,

   ğ) Yurt ve depozito ücretlerinin zamanında yatırılmasını sağlamak ve takip etmek,

   h) Bu yönerge ile verilen diğer görevleri yapmak.

   Daire Başkanı ve görevleri

   MADDE 7- (1) Yurdun yönetiminden, Rektör ve Yurtlar Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olarak çalışır. Görev ve yetkileri şunlardır:

a) Üniversiteye bağlı bütün yurtların aynı usul ve esaslar içerisinde koordineli olarak işletilmesini sağlamak,

b) Yurt Müdürleri tarafından kendisine iletilen yurt ile ilgili sorunları çözümlemek veya Yurt Yönetim Kuruluna iletmek,

c) Yurt Müdürünün yetkilerini gerektiğinde yurtlar için kullanmak,

ç) Bu Yönergede belirtilen diğer görevleri yapmak.

 

Yurtlar Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 8- (1) Yurtlar Yönetim Kurulu Eğitim-Öğretim Rektör Yardımcısı Başkanlığında Üniversite Yönetim Kurulunun üniversitede görevli akademik personel arasından seçeceği iki kişi ile üniversiteye bağlı yurtların Müdürleri ve Daire Başkanından oluşur. Kurul yılda en az 2 kere toplanır. Ayrıca Rektör veya Yönetim Kurulu Başkanının gerek görmesi veya üyelerden gelen çağrının Yönetim Kurulu Başkanı tarafından kabul edilmesi halinde de toplanabilir. Yurtlar Yönetim Kurulu üyeleri 2 yıl süre için seçilir. Gerektiğinde bu süre uzatılabilir.

   (2) Yurtlar Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:            

a) Yurtların genel yönetim ve denetimine ilişkin prensip kararları almak, yurtlarda uygulanacak genel kural ve ilkeleri belirlemek.

b) Yurtlara alınacak öğrencilerin kabul şekli ve sıralama esaslarını tespit etmek ve bu esaslara göre başvuran öğrencilerin yurtlara alınıp alınmayacağına karar vermek. 

c) Yurtla ilgili istekleri karara bağlamak. 

ç) Yönergenin 21 inci maddesinde gösterilen öğrencilerin yurttan süresiz olarak çıkarılmalarına takdire bağlı olarak karar vermek. 

d) Yurda yerleştirmelerde kriterleri tespit etmek. 

e)  Bu Yönergede öngörülen diğer görevleri yapmak. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yurt Başvuru, Kayıt ve Kabul İşlemleri

Başvuru Şartları

MADDE  9- (1) Yurtlara başvuru şartları şunlardır:

a) Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi olduğuna dair yazılı beyan,

b) Ailesinin, yurdun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet ettiğine dair yazılı beyan, gerekli hallerde yurda kabulde ikametle ilgili hususlar Rektörlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca tespit edilir,

c) Sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyan. ( Taksirli suçlar hariç ) ile ayrıca toplu ve bireysel olarak anarşik olaylara katılmadıklarına dair Emniyet Makamlarından alacakları belge,

ç) Yıldız Teknik Üniversitesi veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından ‘süresiz çıkarma cezası’ almamış olmak,

d) Yabancı uyruklu öğrenciler için emniyet makamlarından alacakları oturma izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermek.

 

Yurda Kabul

MADDE 10- (1) 9 uncu maddede belirtilen şartları taşıyan öğrencinin, kendisi ve ailesinin geçim durumu ile beşeri durumu başta olmak üzere Yurt Yönetim Kurulunun saptadığı sıralama esasları ve yurtların kontenjanı dikkate alınarak verilen puanlara göre hazırlanan ve ilan edilen esas sıralama listeleri uyarınca öğrencilerin kesin kaydı yapılır. Devlet himayesine alınmış, fiziki özürleri raporla belgelendirilmiş öğrenciler sıralamaya tabi tutulmazlar.

   İlk kayıtlarda, yetiştirme yurtlarında barındırılmış öğrenciler ile parasız yatılı öğrencilere öncelik tanınır. 30 yaşını bitirenler ile normal eğitim-öğretim süreleri kadar yurtta barınan öğrenciler yeniden öğrenim hakkı kazanmış olsalar dahi yurda kabul edilmezler.

   (2) Yurt bazında yerleştirme aşağıdaki oranlara göre yapılır:

a) %75'i genel müracaatlara, (Ara sınıf ve birinci sınıf öğrencilerinin oranları gerektiğinde Yönetim Kurulunca tespit edilebilir.)

b) %2'si ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile yüksek öğretim kurumlarına giren öğrencilere,

c) %2'si artık yıl öğrencilerine,

ç) %1'i lisansüstü öğrencilerine,

d) %20'si Rektörlük tarafından gerekli görülenlere.

 

Yurda (günlük) giriş ve çıkışlar – izin durumları

MADDE 11- (1) Yurda giriş ve çıkış saatleri Yurt Yönetim Kurulu tarafından saptanır. Öğrenciler geceleri, hafta sonu tatilleri ve bayram tatillerini yurdun dışında geçirmek için yurt idaresinden izin alabilirler.

Öğrenciler bir yarıyıl içerisinde hafta sonları ve resmi tatil günleri hariç geçerli mazeret beyan etmek kaydıyla süreli veya devamlı olmak üzere bir ay izin alabilirler.

(2) İzinsiz ve mazeretsiz olarak haklı ve geçerli nedenleri olmaksızın üç gün üst üste yurda gelmeyen öğrencinin, yurtla ilişkisi Yurt Yönetim Kurulunca kesilir.

 

Kayıt, kabul ve değerlendirme esasları 

MADDE 12- (1) Yurtlara kayıt, kabul ve değerlendirme esasları Yurtlar Yönetim Kurulunca kabul edilen talimatlarla düzenlenir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yurt Ücreti ve Depozito

Yurt ücreti ve depozito

MADDE 13- (1) Yurt ücreti ile hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yurtlarda ücret ödenilerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barındırma durumuna göre farklı yurt ücreti alınabilir. Deprem, sel, savaş ve benzeri olağanüstü hallerde yurt ücreti alınmamasına Rektörlüğün teklifi üzerine Yurt Yönetim Kurulunca karar verilebilir.

b) Yurt ücretinin tahsil şekli ile ücret miktarları Yurt Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilir.

c) Yurt ücretleri aylık ve peşin olarak her ayın 10’una kadar tahsil edilir.

ç) Öğrenci, yurttan kaydını sildirmesi halinde kaldığı gün kadar aidat öder.

d) Depozito ücreti, öğrencinin yurtta yapacağı zararlara karşılık tutulur. Yurtla ilişiği kesilmedikçe geri ödenmez. Depozito ücretinin geri ödenebilmesi için, öğrencinin yurt aidat borcunun bulunmaması, teslim aldığı yurt eşyalarını eksiksiz ve sağlam olarak geri teslim etmesi, hakkında devam eden disiplin soruşturmasının olmaması gerekir.

e) Yurt ücretinin her ayın 10’una kadar yatırılması zorunludur. Belirtilen sürede yurt ücretlerini yatırmayanların, depozitolarından yurt ücreti borçları mahsup edilerek, kalan depozito alacakları irat kaydedilir ve öğrencinin Yurt Yönetim Kurulu tarafından kaydı silinir. Yurt ücreti borcundan dolayı kaydı silinen öğrenci tekrar yurda alınmaz.

f) Mali durumu uygun olmayan ve durumları Yurt Müdürlüğünce uygun bulunan öğrenciler, yurt ücretinden muaf tutulabilir. Ayrıca şehit çocukları yurt ücreti ödemezler. Yurt ücreti ödemeyen öğrenciler, yurt depozito ücreti öderler.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yurtlarda Barınma Süresi

 

Barınma süresi

MADDE 14- (1) Barınma süresi ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yurtta kalma süresi normal eğitim süresi kadar olur, hazırlık okuyanlar için 2 yarıyıl uzatılır. Bir önceki yıl veya yarıyılda yurtta kalmış olmak onu izleyen eğitim-öğretim yılında da öğrenciye yurtta kalma hakkını vermez. İzleyen eğitim-öğretim yılında öğrencinin yurtta kalabilmesi için geçirilen yıl içinde disiplin cezası almamış olması, yurt kurallarını ihlal etmemiş ve her eğitim-öğretim yılı başında öğrencinin yeniden kayıt yaptırması gerekir.

b) Ara sınıflarda yurda girenlerin yurtta kalma süreleri ise geri kalan normal eğitim-öğretim süresi kadardır. Yurda kayıt kabul işlemleri öğretim yılı içinde hangi tarihte yapılmış olursa olsun öğretim yılı sonunda öğrenci 1 yıllık yurtta kalma hakkını kullanmış sayılır.

c) Mezun olan öğrenciler üniversiteden ilişik kesme belgelerini tamamlattıktan sonra yurttan ayrılmak zorundadırlar.

ç) Yurtta kayıtlı olmayan öğrenciler, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının onayı ile ( spor, seminer, şenlik ve benzeri gibi etkinlikler nedeni ile) grup olarak yurtta kalabilir. Bunlara ait ücretler Rektörlük onayı ve Daire Başkanlığınca saptanır.

d) Geçici misafir olarak gelen öğrenci ve öğretim elemanlarının yurtlarda ücret karşılığı kalmasına Yurt Müdürü ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı karar verir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Yurtların Açılma ve Kapatılması

 

Yurtların olağan açılma ve kapanması

MADDE 15- (1) Yurdun olağan açılma ve kapanma tarihleri Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

(2) Yaz ve yarıyıl tatillerinde, yaz okulu, staj ve benzeri gerekçelerle yurtta kayıtlı öğrencilerin hangi koşullarda yurtta kalabilecekleri Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından saptanır.

 

Yurtların olağanüstü kapatılması

MADDE 16- (1) Yurtların olağanüstü durumlarda kapatılması ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yurtta kalan öğrencilerin huzur ya da güvenliğini sarsıcı ya da yok edici olayların çıkması,

b) Yurdun bir bölümünün dahi olsa; yasa, tüzük ve yönergelere aykırı amaçlarla ya da yurt yönetiminin izni olmayan faaliyetler için kullanılması,

c) Yurtta, yurt öğrencisi olmayan kişilerin uyarıya karşı kalmayı sürdürmeleri,

ç)Yurdun genel düzeninin bozulması, yönetimin çalışma ya da öğrencilerin güven içinde barınma olanaklarının kalkması,

d) Yetkili mercilerin emirlerini dinlemeyerek, bir kısım öğrenciler tarafından da olsa yurdun işgal edilmesi ya da toplu direnişe geçilmesi hallerinde;

    yurt süreli ya da süresiz kapatılır.

(2) Kapatma kararı vermeye ve süresini tespit etmeye Yurtlar Yönetim Kurulu önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir. Gecikmesinde sakınca görülen hallerde Rektör de kapatma kararı verebilir. Ancak, bu halde Rektör kapatma kararını bir hafta içinde Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunmak zorundadır. Üniversite Yönetim Kurulunun kararı kesindir. Yurdun bu şekilde kapatılması halinde tüm öğrenciler derhal yurdu boşaltmak zorundadırlar. Öğrencilerin yurdu kendiliklerinden boşaltmaması halinde güvenlik kuvvetlerinden yardım istenir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Disiplin İşlemleri

 

   Öğrencilerin uymak zorunda oldukları hususlar

   MADDE 17- (1) Yurt öğrencileri; Yurt Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen yurt kurallarına uymak zorundadırlar. Bu kurallara uymayanlar ile yüksek öğrenim öğrenciliği sıfat ve onuruna aykırı harekette bulunan, doğrudan veya dolaylı olarak kurumların sükun, huzur ve çalışma düzenini bozan eylemlere katılan, bunları teşvik veya tahrik edenlere fiillerine uyan disiplin cezaları uygulanır.

 

Uyarma cezası

   MADDE 18- (1) Uyarma cezası; öğrencinin yurt içindeki davranışlarında daha dikkatli olması hususunda yazılı olarak uyarılmasıdır. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Yatağını düzeltmemek,

b) Kişilerle ilgili olan ilişkilerinde kaba ve saygısız davranmak, çevresini temiz tutmamayı alışkanlık haline getirmek, başkalarını rahatsız edecek şekilde, yatakhane, kantin ve benzeri yerler ile okuma oda ve salonları, koridorlar gibi genel yerlerde gürültü yapmak, yüksek sesle konuşmak, bağırmak, şarkı söylemek, ses ve görüntü aletlerini kullanmak,

   c) Yatakhane ve müşterek kullanıma verilen yer ve eşyanın temizlik, tertip ve düzenine özen göstermemek (Uyulmadığı takdirde odada bulunan tüm öğrenciler için bu maddede belirtilen ceza uygulanır),

   ç) Yatakhanelerde bozulmaya elverişli yiyecekler bulundurmak,

   d) Ziyaretçilerini bu amaçla ayrılmış yer ve zamanlar dışında kabul etmek,

   e) Yurt eşya ve malzemelerinin yerini izinsiz değiştirmek,

   f) Su ve elektrik tüketiminde savurganlığa sebep olmak,

   g) Öğrenci yoklama çizelgesini zamanında imzalamamak,

   ğ) Yatakhane, banyo, bilgisayar odası, televizyon odası ve benzeri müşterek kullanılan yerlere girip çıkmada zaman tablosuna uymamak,

   h) Daimi ikametgâh adresindeki değişikliği en geç 30 gün içerisinde yurt idaresine bildirmemek,

   ı) Geceyi izinsiz ve mazeretsiz olarak bir gün yurdun dışında geçirmek,

   i) Yurtta bulunması gerekli zamanlarda, izinsiz olarak yurttan ayrılmak veya belirlenen saatten sonra yurda gelmek,

   j) Kullanılmasına izin verilmeyen yerlerde elektrikli, ispirtolu, gazlı ve benzeri araç, gereç bulundurmak ve kullanmak ( sahibi belirlenemediği takdirde odada bulunan tüm öğrenciler için bu maddede belirtilen ceza uygulanır ),

   k) Yasaklanan yerlerde sigara içmek,

   l) Yukarıda sayılan fiil veya hallere benzer davranışlarda bulunmak.

Yukarıda belirtilen fiil ve hallerin tekrarında bir üst ceza uygulanır.

 

Kınama cezası

   MADDE 19- (1) Kınama cezası; öğrenciye yurt içindeki davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Yurttan ayrılırken veya yurt idaresince gerekli görülen zamanlarda dolap, bavul ve benzeri özel eşyalarını, yurt idaresinin denetimine açık bulundurmamak,

b) Her ne şekilde olursa olsun, yurt idaresinden izin almadan bağış toplamak,

c) Yurt bina ve tesislerinin herhangi bir yerine, demirbaş eşyaya resim yapmak, yazı yazmak, ilan, poster ve afiş yapıştırmak,

ç) Yurt idaresince ya da idarenin izniyle asılmış duyuruları koparmak, yırtmak, karalamak veya değiştirmek,

d) Yurtta sağlık, huzur ve disiplinin sağlanması için yurt idaresince konulan kurallara uymamak, idarenin çalışmalarını güçleştirmek,

e) Yasal niteliği bulunmayan, kazanç kastı ile oynanan kar ve zarar, baht ve talihe bağlı oyun oynamak veya oynatmak,

f) Sarhoşluk yüzünden yurt sakinlerini rahatsız edici davranışlarda bulunmak, yurt içinde alkollü içkiler kullanmak veya bulundurmak,

g) Genel ahlak kurallarına uymayan, kişi veya toplumu tahrik eden davranış ve eylemlerde bulunmak,

ğ) Yurt arkadaşlarını tehdit etmek, kavga çıkarmak,

h) Geceyi izinsiz ve mazeretsiz üst üste iki gün yurdun dışında geçirmek,

ı) Yukarıda sayılan fiil veya hallere benzer davranışlarda bulunmak.

            Yukarıda belirtilen fiil ve hallerin tekrarında bir üst ceza uygulanır.

 

Yurttan geçici çıkarma cezası

MADDE 20- (1) Yurtta geçici çıkarma cezası (7 güne kadar çıkarma cezası) öğrencinin yurtta geçici bir süre içerisinde barınamayacağının kendisine yazılı olarak bildirilmesidir.

   (2) Yurttan geçici süre çıkarma cezası, öğrencinin aynı eğitim öğretim yılında 2 defa ya da yurtta toplam kalma süresi içinde 3 defa kınama cezası alması durumunda uygulanır.

Yukarıda belirtilen fiil ve hallerin tekrarında bir üst ceza uygulanır.

 

Yurttan süresiz çıkarma cezası

MADDE 21- (1) Yurttan süresiz çıkarma cezası; öğrencinin öğrenimi süresince kurum yurtlarından herhangi birine alınmamak üzere yurtla ilişiğinin kesilmesidir. Yurttan süresiz çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Hırsızlık yapmak,

b) Yurt idarecilerini ve çalışanlarını tehdit etmek, idare ve idarecilere karşı toplu ya da ferdi olarak sözlü ya da yazılı küçük düşürücü demeçte bulunmak, bunu özendirmek, kışkırtmak, fiili saldırıda bulunmak,

c) Ateşli silah, mermi, bıçak ve benzeri salt saldırı veya savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer alet ve maddeleri yurda sokmak, yapmak, taşımak veya bulundurmak,

ç) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet veya yasa dışı öğrenci olaylarına katılmak suçlarından gözaltına alınıp, adli makamlara intikal ettirilmiş olmak,

d) Devletin güvenlik kuvvetlerine karşı gelmek, hakaret etmek, müessir fiilde bulunmak veya silah kullanmak,

e) Milli birlik ve bütünlük duygularını zedeleyici veya bozucu maksatla bayrak ve sembol asmak, kullanmak, marşlar söylemek, açlık grevinde bulunmak, oturma eylemi yapmak, pankart taşımak veya asmak, ideolojik veya politik amaçlı gösteri, toplantı, tören düzenlemek, demeç vermek,

f) Yurt bina ve tesisleri içinde herhangi bir yere veya dış duvarlarına ideolojik maksatla yazı yazmak, resim yapmak, afiş, poster ve benzeri şeyler yapıştırmak,

g) Yasadışı kuruluş ve örgütlere üye olmak veya bu örgüt ve kuruluşlara yarar sağlayıcı etkinliklerde bulunmak,

ğ) Tabii veya sentetik uyuşturucu, uçucu ya da keyif verici maddeler kullanmak, taşımak, bulundurmak veya ticaretini yapmak,

h) Geceyi izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç gün yurdun dışında geçirmek,

ı) Disiplin yönünden takip ve soruşturmayla ilgili işleri engellemek,

i) Yurdun öğrencisi olmayan kişilerin barındırılmasına yardımcı olmak veya yurt tanıtma kartını kullandırmak ya da kartını vererek yurda girilmesini sağlamak,

j) 16 ncı maddede belirtilen fiilleri işlemek, bu fiillerden birine iştirak etmek veya yurdun kapatılması durumunda yurdu kendiliğinden boşaltmamak,

Hakkında bu madde hükümlerine göre disiplin soruşturması yapılan öğrencinin 15 güne kadar yurt binalarına girmesini Yurt Müdürü tedbir olarak yasaklayabilir. Bu sürenin 15 günden fazla olması halinde Rektörlükten onay alınır. 

  

Disiplin cezası verilirken dikkat edilecek hususlar

   MADDE 22-(1) Disiplin cezası verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

a) Disiplin cezaları tayin ve tespit edilirken, disiplin suçunu oluşturan fiil ve hareketin ağırlığı, öğrencinin maksadı, daha önce ceza alıp almadığı, davranışı ve işlediği suç nedeniyle pişmanlık duyup duymadığı dikkate alınabilir. Aynı cezanın verilmesi gereken birden fazla suçun işlenmesi veya topluca suç işlemeye teşvik ağırlaştırıcı neden sayılır. Toplu olarak işlenen suçlarda suçluların ayrı ayrı tespitinin mümkün olmadığı hallerde topluluğu oluşturan öğrencilerin her birine yetkili amir veya kuruluşlarca uygun görülen cezalar verilir.

b) Öğrencilere bu Yönergede öngörülen disiplin cezalarını gerektiren suçu işlediklerinde iyi halleri değerlendirilerek bir derece hafif ceza verilebilir.

c) Ancak suçun vasıf ve unsurlarına göre, daha evvel ceza almamış olmak da öğrencinin bir üst ceza almasına veya yurttan çıkarılmasına mani değildir.

 

  Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar

 MADDE 23- (1) Uyarma, kınama cezaları Yurt Müdürü tarafından, 7 güne kadar geçici çıkarma cezası Yurt Müdürünün talebiyle Daire Başkanı tarafından, diğer çıkarma cezaları ise Yurt Yönetim Kurulu tarafından verilir.

 

 Cezaların uygulanması

 MADDE 24- (1) Uyarma ve kınama cezaları verildiği tarihten itibaren uygulanır ve öğrencinin yurt dosyasına işlenir. Çıkarma cezası uygulanmadan önce öğrenciye en fazla on beş gün süre verilebilir. Öğrenci yurdu daha önce terk ederse ceza, terk tarihinden itibaren uygulanmış sayılır. Kesin çıkarma cezası, öğrencinin ailesine ve Rektörlüğe yazılı olarak bildirilir.

   Çıkarma cezasının uygulanması için bildirimin aileye ulaşması koşulu gerekmemektedir.

   Öğrenci, disiplin cezasının kendisine bildirilmesini izleyen 7 gün içinde bir üst makama itiraz edebilir. İtiraz uygulamayı durdurmaz. Yurt Müdürü ve Yöneticilerinin kararlarına itiraz Yurt Yönetim Kuruluna, Yurt Yönetim Kurulu kararlarına itiraz Rektörlüğe yapılır.

   Öğrencinin eylemi Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine de aykırılık teşkil ediyorsa öğrenci hakkında bağlı bulunduğu Disiplin Amirliğine suç duyurusunda bulunulur.

 

Yurtlar disiplin kurulu cezaları dışında öğrencinin süresiz veya geçici olarak yurtla ilişiğinin kesilmesi

MADDE 25- (1) Yurda girmek için aranan şartlardan birini sonradan kaybetmiş olanlar ile taksirli suçlar hariç tecil edilmiş olsa dahi haklarında mahkumiyet kararı verilenlerin, süresiz olarak yurtla ilişikleri kesilir.

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

MADDE 26- (1) Yurt işletmesinde 24 saat hizmet esastır. Bu nedenle yeteri kadar nöbetçi memur bulundurulur. Bunlar Yurt Yönetim Kurulunca düzenlenen talimata göre hizmetlerini yürütürler. Gece hizmeti genel görevin bir devamıdır.

 

MADDE 27- (1) Yurtlarda barınan öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olmak üzere küçük işletmeler (berber, kuaför, kırtasiye, kantin, terzi ve benzeri) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının izni ve Rektör onayı ile açılabilir veya açtırılabilir. Bu işletmeler Yurt Müdürlüğü tarafından denetlenir.

 

Öğrencilerin kıymetli eşya ve parası

MADDE 28- (1) Yurt Müdürlüklerine tutanakla teslim edilmeyen para ve kıymetli evrak ve benzeri eşyaların kaybolmasından Yurt Yönetimi sorumlu tutulamaz.

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 29- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde,  ‘Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ hükümleri uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 30- (1) 04/10/1999 tarihli ve 23836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 31- (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 32-  (1) Bu Yönerge hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.